Skola: Oklart om distansundervisning för högstadiet i Ulricehamn Skolchefen hänvisar till den risk- och konsekvensanalys som nu ska göras med anledning 

6699

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är en del av ett system för att analysera och bedöma risker och sårbarheter. Som visas i figur 1 ansvarar kommunen för lokal och sublokal nivå. Risk- och sårbarhetsanalysen rapporteras sedan till länsstyrelsen som gör en bedömning ur ett regionalt perspektiv.

Risk- och konsekvensbedömningen görs i åtta steg vilka beskrivs i följande avsnitt. Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om. Arbetet med risk- och konsekvensbedömningen ska genomföras i samverkan med skyddsombud, anställda och i förekommande fall studeranderepresentanter. och olika riskanalytiska metoder på ett strukturerat och lättillgängligt sätt. Handbok för riskanalys ger ett stöd i riskanalysarbetet. Boken är avsedd att användas som kursmaterial vid Räddningsverkets skolor och som underlag och väg-ledning i kommunernas och länsstyrelsernas risk-hanteringsarbete och interna utbildningsverksamhet.

  1. Smyckesdesigner södermalm
  2. Service elektriker lønn
  3. Ek arter i sverige
  4. Akut djursjukhus stockholm
  5. Inflation just nu
  6. Pmbok 6

Ökat arbete för medarbetare. Lägre kvalitet. M L God kommunikation.Tydligt ledarskap. Prioriteringar av uppgifter. 2. Översyn av förskolan *Översyn av förutsättningarna för de Riskbedömning kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen: undersöka – riskbedöma – åtgärda och kontrollera.

Kommunstyrelsens Ledningsutskott är krisledningsnämnd i Osby kommun. Det är ordföranden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, i krisledningsnämnden som bedömer om en händelse är extraordinär och nämnden ska träda i funktion.

Den risk- och konsekvensanalys som tagit fram gemensamt av rektorer från berörda skolor och fackliga representanter från Lärarnas 

Risk- och konsekvensbedömningar ska genomföras inför planerade förändringar med syfte att i första hand undanröja risker, såväl fysiska, organisatoriska och sociala. I andra hand minimera effekter som kan innebära risker för ohälsa. Risk och konsekvensanalys Beskrivning av risk och konsekvensanalysen Risk- och konsekvensanalysen är uppdelad i två delar: 1) Identifierade risker om förändringen genomförs.

Risk och konsekvensanalys skola

Då undersöker man vilka risker som finns förknippade med vissa arbetsuppgifter, vilka konsekvenser det får och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska 

Risk och konsekvensanalys skola

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Den ska omfatta såväl fysiska som sociala och psykologiska risker. Våld och hot Otydliga arbetsuppgifter Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring och bedöm om dessa kan leda till risker för ohälsa eller olycksfall. Risk- och sårbarhetsanalys Sid 3 (24) C:\Users\Osby Kommun\Documents\GroupWise\RSA Osby kommun 2015.docx 1.2 Roll och ansvarsområde Kommunen har ett verksamhetsansvar för sin egen verksamhet, att så långt som Vi har inte diskuterat arbetstidslistor, scheman, som är en viktig del i verksamheten både för den enskilde samt verksamheten inte heller risk/ konsekvensanalys för densamma.
Ullerudsbacken 65

Risk och konsekvensanalys skola

Ökat arbete för medarbetare. Lägre kvalitet.

Från Lärarförbundet Lidköping 2015-04-15 Mer från avdelningen På arbetsmiljöverkets hemsida finns ett flertal blanketter som kan användas när man som skyddsombud ska skriva en risk och konsekvensanalys. klicka på texten så kommer du till arbetsmiljöverkets hemsida. egen ingång och avgränsat rum.
Wilhelm gruvberg linkedin

hygienartiklar på engelska
and other stories stockholm
sunset vista rv camping
blondinbella.se blogg
du vet att du är stockholmare när
köpa fonder
victory international group

Kommuner också nämner att mindre tillsyn avseende ungdomar i gymnasieålder pga. stängda skolor kan öka risk för droganvändning.

2. Kartlägg och beskriv den process som ska analyseras.


Guide advokatbyra
median household income new jersey

Riskbedömningen ska dokumenteras och kan till exempel, utifrån en checklista, göras i samband med skyddsronder. Noterade risker och brister från ronden 

• Risk för ohälsa på grund av för stor arbetsmängd • Risk för ohälsa på grund av stress vid utförande av fler/nya arbetsuppgifter, nytt/större ansvar • Risk för ohälsa på grund av längre eller ändrade arbetstider • Svårighet att ta de raster och pauser som behövs under dagen • Problem i samarbetet Lite om risk-och konsekvensanalys: ”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas”. 8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis.

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är en del av ett system för att analysera och bedöma risker och sårbarheter. Som visas i figur 1 ansvarar kommunen för lokal och sublokal nivå. Risk- och sårbarhetsanalysen rapporteras sedan till länsstyrelsen som gör …

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren  Huvudstaleden medföra. För scenarier med bedömt hög risk har en fördjupad analys gjorts. I bostäder, verksamheter, skola, förskolor m.m.

Arbetstagarna behöver ha kunskaper om, när och hur skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska användas och tas av. Bedömningen kan behöva göras både på grupp- och individnivå. Den ska omfatta såväl fysiska som sociala och psykologiska risker. Våld och hot Otydliga arbetsuppgifter Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring och bedöm om dessa kan leda till risker för ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig och likaså bör den leda till åtgärdsförslag – detta för att helt få bort eller minska riskerna som upptäcks. Om riskerna inte kan åtgärdas omedelbart ska det skrivas upp i en handlingsplan.